Нормативно-правові документи


 

 Витяг "Положення про бiблiотечний навчальний фонд "

4. Правила користування навчальною літературою з бібліотечних фондів.

4.1. Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників, що використовуються в навчально-виховному процесі гімназії, укладається та затверджується наказом директора щорічно на початку навчального року відповідно до переліків навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН молодь спорту України на відповідний навчальний рік та з урахуванням наявних у бібліотечних фондах навчальних видань.

4.2. Умови користування шкільними підручниками для учнів гімназії: і

 1. шкільними підручниками з навчальних предметів інваріантної складової базового навчального плану забезпечуються учні 1-11-х класів із бібліотечних фондів у розрахунку один підручник на одного учня;

 2. розподіл підручників між класами здійснюється пропорційно до контингентів учнів із урахуванням наступності у використанні підручників авторської лінії;

 3. учні гімназії одержують комплект шкільних підручників на навчальний рік;

 4. на початку навчального року завідувач бібліотеки, відповідальний за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників, видає з фонду шкільної бібліотеки підручники класним керівникам 5-8-х класів на весь контингент учнів класу згідно з графіком, затвердженим директором. Факт видачі підручників фіксується в окремому обліковому документі «Формуляр класу»;

 1. учні старших класів та класні керівники несуть відповідальність за одержаний комплект підручників, ведуть облік підручників у журналі обліку видачі підручників, виданих учням класу, здійснюють контроль за їх збереженням;

 2. право першочергового отримання підручників, зокрема нових, мають учні пільгових категорій, переможці II—IV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, турнірів, учні — члени МАН, а також переможці шкільного огляду-конкурсу на краще збереження шкільних підручників;

 3. список учнів для першочергового забезпечення підручниками із сімей, які потребують соціальної підтримки, визначається щорічно і затверджується рішенням педагогічної ради та наказом директора гімназії;

 4. у разі переведення/відрахування/випуску учня з гімназії підручники, які видані учню в користування, мають бути повернені в належному стані й у повному обсязі до бібліотечного фонду. Факт розрахунку учня з бібліотекою засвідчується в обхідному листі;

 5. наприкінці навчального року учні старших класів та класні керівники 5-8 класів повертають до бібліотечного фонду комплекти навчальної літератури згідно з графіком повернення підручників, затвердженим директором гімназії. Усі видання мають бути у належному стані, відремонтовані у разі необхідності;

 6. учні 5-11-х класів на свій читацький формуляр можуть взяти навчальну літературу, що не входить до обов'язкового комплекту для класу, в якому вони навчаються (наприклад , для повторення, для підготовки до ЗНО, ДПА тощо), на умовах, передбачених правилами користування бібліотекою гімназії;

 7. учні 5-11-х класів зобов'язані бережливо ставитися до шкільних підручників, нести відповідальність за їх збереження. Факт користування підручником засвідчується у спеціальній табличці, вміщеній в кінці кожного примірника «Відомості про стан підручника». Обов’язковою вимогою до користування підручником є наявність закладки.

 

4.3. Умови користування навчальною літературою для педагогічних працівників та інших працівників гімназії:

 1. педагогічні працівники гімназії отримують із бібліотечних фондів навчальну літературу на свій читацький формуляр на загальних засадах;

 2. учителі - предметники мають право отримати в користування на навчальний рік комплект підручників із бібліотечного фонду з предметів відповідно до педагогічного навантаження у разі стовідсоткового забезпечення цими підручниками учнів;

 3. дефіцитні видання, рівень забезпечення якими становить до 10%, із бібліотечного фонду не видаються і надаються в користування у читальній залі;

 4. наприкінці навчального року, перед виходом у відпустку, педагогічні та інші працівники закладу зобов’язані повернути до бібліотеки взяті видання;

 5. у разі звільнення працівника з гімназії підручники, що видані йому для користування, мають бути повернені в належному стані й у повному обсязі до бібліотечного фонду до видання наказу про звільнення. Факт розрахунку працівника з бібліотекою засвідчується в обхідному листі.

 

4.4. Умови користування навчальною літературою для допоміжного персоналу гімназії, батьків учнів та інших категорій користувачів:

 1. інші працівники гімназії (крім педагогічних), а також батьки учнів, користуються шкільними підручниками лише у читальній залі;

 2. додаткова навчальна література, наявна у достатній кількості примірників, яка не користується підвищеним попитом, може видаватися зазначеним категоріям і на абонементі на умовах, передбачених правилами користування бібліотекою гімназії;

 3. сторонні користувачі користуються бібліотечними фондами навчальної літератури лише в читальній залі бібліотеки.

 

5. Облік та збереження бібліотечного фонду навчальної літератури.

 1. Бібліотечний фонд навчальної літератури (шкільні підручники і навчальні посібники) обліковується і зберігається окремо від основного фонду бібліотеки.

 2. Облік бібліотечного фонду навчальної літератури здійснюється відповідно до чинних нормативних документів і передбачає: прийом, штемпелювання, реєстрацію надходження, переміщення, вибуття, а також перевірку наявності видань і документів у фонді.

 3. Сумарний облік підручників, що надходять/переміщуються/вибувають із бібліотечного фонду, провадиться партіями за одним супровідним документом (рахунок-фактура, накладна, акт, реєстр). Формами сумарного обліку є «Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників» та «Формуляр класу».

5.4. Індивідуальний облік надходження кожної назви підручника здійснюється шляхом присвоєння індивідуального інвентарного номера для кожного нового надходження назви підручника. Формою індивідуального обліку є «Інвентарна книга обліку підручників» та «Реєстраційна картка обліку підручників» (каталог навчальної літератури).

 1. Відповідальність за правильність організації обліку та здійснення контролю за дотриманням норм і вимог з обліку бібліотечного фонду навчальної літератури, а також забезпечення умов для виконання правил обліку покладено на завідувача бібліотеки, відповідальної за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників.

 2. Бібліотечний фонд навчальної літератури підлягає щорічній інвентаризації в терміни та порядку, передбачені нормативними документами.

 3. Не придатні для користування підручники та навчальні посібники вилучаються з бібліотечних фондів і списуються за рішенням комісії з питань формування бібліотечних фондів навчального закладу згідно з вимогами нормативних документів з бібліотечного та бухгалтерського обліків. Списані згідно з актом підручники та навчальні посібники передаються до організації по заготівлі вторсировини. Кошти, одержані від зданих підручників, перераховуються на відповідний розрахунковий рахунок гімназії і спрямовуються на розвиток бібліотеки (поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань, службові потреби бібліотеки). Окремі списані книги, що знаходяться у задовільному стані, у разі потреби передаються до навчальних кабінетів.

 4. Видання, прийняті від користувачів на заміну втрачених навчальних видань, фіксуються в «Журналі обліку документів, прийнятих від користувачів на заміну втрачених». На підставі записів укладаються акти про надходження і вибуття, які реєструються у відповідних частинах книги сумарного обліку основного бібліотечного фонду та книги сумарного обліку бібліотечного фонду навчальної літератури.

 5. Нормативи списання навчальної літератури із фондів бібліотеки визначаються відповідно до термінів користування (п. 2.8).

 

6. Відповідальність за збереження навчальної літератури.

 1. Директор гімназії та його заступники, педагогічний колектив, органи учнівського самоврядування проводять систематичну виховну роботу серед учнів, спрямовану на розвиток культури бережливого ставлення до бібліотечного фонду, організовують рейди-перевірки етану збереження підручників у класі, огляди-конкурси на краще збереження навчальних книжок, гуртки палітурної справи з ремонту підручників тощо.

 2. Учні 5-11-х класів та інші учасники навчально-виховного процесу зобов’язані бережливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність;

 3. Читачі, які втратили навчальні видання з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими самими або визнаними бібліотекою рівноцінними.

 4. Якщо заміну втраченого або зіпсованого видання здійснити неможливо, батьки учнів, педагогічні працівники та інші користувачі бібліотеки сплачують його повну вартість, виходячи з діючого ціноутворення на період розрахунку за втрачене видання (якщо воно використовувалося не більше одного року), або 50% його вартості (якщо видання використовувалося більше одного року). Одержані кошти вносяться на розрахунковий рахунок гімназії і спрямовуються на поповнення бібліотечного фонду.

 

 

 

Р.S.

Аби розроблений локальний документ набув чинності, бібліотекар повинен:

* попередньо узгодити його з усіма зацікавленими сторонами (директором, заступниками директора з навчальної та виховної роботи, класними керівниками, бухгалтером, методистом з бібліотечних фондів);

* правильно оформити таке:

 • на титульній сторінці документа зазначити повну назву навчального закладу, назву документа (прописними літерами), дату та номер реєстрації, місце складання документа;

 • на останній сторінці вказати допоміжні відомості (підпис укладача документа, ініціали та прізвище, візи погодження);

* затвердити у керівника навчального закладу (будь-які зміни можна вносити до затвердженого документа лише на підставі відповідного наказу керівника навчального закладу).